ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
dot
dot
bulletรอบรู้เรืองโฮ่ง
bulletจัดกระเป๋าให้สุนัข
bulletการชำระเงิน -Payment
bulletMembership
bulletMister Dog Club Foundation
dot
บริการขนย้านสุนัขแมว
dot
bulletบริการนำข้าสัตว์เลี้ยงมาประเทศไทย
bulletบริการส่งออกสุนัขและแมวไปทั่วโลก
bulletบริการขนย้ายสุนัขและแมวภายในประเทศ
bulletการประกันอุบัติเหตุสุนัข
bulletคำถามที่พบบ่อยในการย้ายสุนัขและแมว
bulletลัีกษณะของลาบราดอร์และอุปนิสัย
bulletภาพกิจกรรม งาน Bangkok Seiger 2008
bulletภาพบรรยากาศ Toy Dog Club Thailand
การประกันอุบัติเหตุสุนัข

มิสเตอร์ด็อกคลับ จัดบริการประกันภัยสุนัข เพื่อวางใจได้ว่าสุนัขที่คุณรักได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย ติดต่อ  info@MisterDogClub.com
เงื่อนไขการรับประกันภัยสุนัข
1. สุนัขทุกตัวต้องมีใบรับรองการฝังไมโครชิพที่มีมาตรฐาน ISO 1784/85 หรือมีการตรวจสอบรหัสไมโครชิพที่ได้รับรองโดยสัตวแพทย์
2.  การทำโปรแกรมป้องกันพยาธิหนอนหัวใจ พร้อมถ่ายพยาธิ์ทางเดินอาหารโดยสัตวแพทย์ในครั้งสุดท้ายไม่เกิน 6  เดือน และสุนัขทุกตัวต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคดังนี้
2.1.       โรคหัดสุนัข
2.2.       โรคลำไส้อักเสบ
2.3.       โรคตับอักเสบ
2.4.       โรคหวัด
2.5.       โรคหลอดลมอักเสบ
2.6.       โรคเลปโต สไปโรซิส
2.7.       โรคพิษสุนัขบ้า
3.  สุนัขทุกตัวต้องได้รับการตรวจสุขภาพและตรวจเลือด ตามแบบฟอร์มข้างท้ายโดยสัตวแพทย์
4.  สุนัขต้องอยู่ในช่วงอายุ 3 เดือน ถึง 7 ปีเท่านั้น
5.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆไม่ว่าเป็นการตรวจเลือด ตรวจสุขภาพและฝังไมโครชิพเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันเอง

 

ค่าเบื้ยประกันภัยสุนัขและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
1.  สุนัขที่ไม่มีใบเพ็ดดีกรีของสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข(ประเทศไทย) ได้ทุนประกันภัยสุนัขเริ่มต้นที่ 5,000 – 10,000 บาท ชำระเบื้ยประกัน 500 – 1,000 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2.   สุนัขที่มีใบเพ็ดดีกรีของสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข(ประเทศไทย) ได้ทุนประกันภัยสุนัขเริ่มต้นที่ 12,000 – 500,000 บาท (ขึ้นกับประวัติและสายพันธุ์) ชำระเบื้ยประกันประมาณ 9 %  ของทุนประกัน ตามที่ได้รับพิจารณาอนุมัติ (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

ความคุ้มครอง
การจ่ายสินไหมแก่ผู้เอาประกันภัย โดยจ่ายให้เฉพาะในกรณีที่สุนัขตายด้วยอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยถึงแก่ความตายเท่านั้น
 
เอกสารในการพิจารณารับประกัน

1. เอกสารใบคำขอการทำประกันภัยสุนัข
2. ใบรับรองการตรวจสุขภาพสุนัข

3. สำเนาใบรับรองการฉีดวัคซีนของสุนัข หน้า – หลัง

4.  ใบรับรองการตรวจเลือด

5.  หลักฐานการทำไมโครชิพ

6.  สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน / ผู้รับผลประโยชน์ (เจ้าของสุนัข)

7.  สำเนาใบเพ็ดดีกรี ของสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข(ประเทศไทย) หรือใบรับรองจาก FCI (ถ้ามี)

8.  สำเนาหลักฐานใบเสร็จการซื้อขาย (ถ้ามี) เฉพาะที่มีใบเพ็ดดีกรี

รูปแบบกรมธรรม์การรับทำประกันภัยสุนัข มี 4 แผนดังนี้
       แผนที่ 1       การรับทำประกันภัยสุนัขที่เกิดในประเทศไทยทุกสายพันธุ์ และไม่มีใบ Pedigree รับรอง
          
                   (สำหรับสุนัขที่มีใบ Pedigree แต่ประสงค์ที่จะทำทุนประกันที่ 5,000 - 10,000 บ. สามารถกระทำได้)
          
                 เบี้ยประกัน 500 - 900 บาท ไม่รวมภาษีอากร ได้รับความคุ้มครอง ที่ทุนประกัน 5,000 - 10,000 บาท
       
แผนที่ 2       การรับทำประกันภัยสุนัขที่เกิดในประเทศไทย และมีใบ Pedigree รับรอง
          
                 เบี้ยประกันที่ 9% ของทุนประกัน ไม่รวมภาษีอากร  

ได้รับความคุ้มครองทุนประกัน ตามมูลค่าสายพันธุ์ที่บริษัทฯ กำหนด

       แผนที่ 3       การรับทำประกันภัยสุนัขต่างประเทศ นำเข้า ที่มีใบ Pedigree รับรอง
          
                 เบี้ยประกันที่ 9% ของทุนประกัน ไม่รวมภาษีอากร
          
                 ได้รับความคุ้มครองทุนประกันที่ 80% ของค่าใช้จ่ายที่ซื้อมา

       แผนที่4         การรับทำประกันภัยสุนัขที่มีความสามารถพิเศษ หรือตามโครงการต่างๆ
          
                 เบี้ยประกันที่ 9% ของทุนประกัน ไม่รวมภาษีอากร
          
                 ได้รับความคุ้มครองทุนประกันที่ 70% ของค่าใช้จ่ายที่ซื้อมา

 

ทุนและเบื้ยประกันภัยสุนัข ตามมูลค่าสายพันธุ์

 

 

 

Herding group

ทุนประกัน

เบี้ยสุทธิ

เบี้ยรวมภาษีอากร

Collie

20,000

1,800.00

1,934.56

 German Shepherd

15,000

1,350.00

 1,450.92

 Old English Sheep dog

25,000

2,250.00

 2,417.13

 Cardigha Welsh Corgi

25,000

2,250.00

 2,417.13

 Pembroke Welsh Corgic

25,000

2,250.00

 2,417.13

Sporting group

ทุนประกัน

เบี้ยสุทธิ

เบี้ยรวมภาษีอากร

 American Cocker Spanial

20,000

1,800.00

1,934.56

 Cocker Spaniel

15,000

1,350.00

1,450.92

 English Setter

20,000

1,800.00

1,934.56

 English Springer Spaniel

30,000

2,700.00

2,900.77

 German Shorthaired

15,000

1,350.00

1,450.92

Golden Retriever

20,000

1,800.00

1,934.56

Lrish Setter

15,000

1,350.00

1,450.92

 Labrador Retrier

20,000

1,800.00

1,934.56

Pointer

15,000

1,350.00

1,450.92

 Weimaraner

25,000

2,250.00

2,417.13

 

Working group

ทุนประกัน

เบี้ยสุทธิ

เบี้ยรวมภาษีอากร

 Akita

25,000

2,250.00

2,417.13

Alaskan Malamute 

20,000

1,800.00

1,934.56

 Bullmasstiff

25,000

2,250.00

2,417.13

Bernese Mountain dog 

30,000

2,700.00

2,900.77

 Boxer

15,000

1,350.00

1,450.92

 DoguedeBordeaux

25,000

2,250.00

2,417.13

 Doberman Pindcher

12,000

1,080.00

1,160.95

 Dogo Argentino

15,000

1,450.00

1,450.92

 Giant Schnauzer

25,000

2,250.00

2,417.13

 Great Dane

30,000

2,700.00

2,900.77

 Great Prenees

30,000

2,700.00

2,900.77

 FilaBrasileiro

30,000

2,700.00

2,900.77

 French Mastiff

30,000

2,700.00

2,900.77

 English Mastiff

30,000

2,700.00

2,900.77

 Newfoundland

25,000

2,250.00

2,417.13

 Napolian Mastiff

30,000

2,700.00

2,900.77

 Preacarinaro

30,000

2,700.00

2,900.77

 Rottweiler

15,000

1,350.00

1,450.92

 Saint Bewrnard

20,000

1,800.00

1,934.56

 Samoyed

30,000

2,700.00

2,900.77

 Siberiam Husky

20,000

1,800.00

1,934.56

 Standard Schnauz

15,000

1,350.00

1,450.92

 

Non-Sporting group

ทุนประกัน

เบี้ยสุทธิ

เบี้ยรวมภาษีอากร

 Bulldog

25,000

2,250.00

2,417.13

 Chinese Shar pei

25,000

2,250.00

2,417.13

 Chow Chow

25,000

2,250.00

2,417.13

 Dalmatian

15,000

1,350.00

1,450.92

 French Bulldog

30,000

2,700.00

2,900.77

 Lhasa Apso

25,000

2,250.00

2,417.13

 Poodle

12,000

1,080.00

1,160.95

 

Terrier group

ทุนประกัน

เบี้ยสุทธิ

เบี้ยรวมภาษีอากร

 American Staffordshier

15,000

1,350.00

1,450.92

 Boston Terier

20,000

1,800.00

1,934.56

 Bull Terier

25,000

2,250.00

2,417.13

 Jack Russell Terier

30,000

2,700.00

2,900.77

 Miniatuer Bull Terier

35,000

 3,150.00

 3,841.41

 Miniature Schnauzer

20,000

1,800.00

1,934.56

 Scottish terier

30,000

2,700.00

2,900.77

 Yorksheir Terier

25,000

2,700.00

2,900.77

 West Highland White

30,000

2,700.00

2,900.77

 

สุนัขพื้นบ้าน

ทุนประกัน

เบี้ยสุทธิ

เบี้ยรวมภาษีอากร

 สุนัขไทยหลังอาน

15,000

1,350.00

1,450.92

 สุนัขไทยบางแก้ว

12,000

1,080.00

1,160.95

 

สุนัขไม่ระบุสายพันธ์

ทุนประกัน

เบี้ยสุทธิ

เบี้ยรวมภาษีอากร

 สุนัขเลี้ยงทั่วไป

10,000

900.00

967.28

 สุนัขเลี้ยงทั่วไป

5,000

500.00

537.14

 สุนัขจากฟาร์ม

10,000

700.00

752.21

 สามารถโหลดไฟล์ได้ที่นี่ค่ะ คลิกได้เลยค่ะ   สามารถส่งเอการมาที่  48/1023 หมู่ 7 ถนนกาญจนาภิเษก บางบอน กทม. 10150

 

ข้อยกเว้นการจ่ายสินไหม
1. ในกรณีที่สุนัขตาย โดยการกลั่นแกล้ง หรือเจตนาทำร้ายสัตว์นั้นโดยเจตนากระทำ หรือ โดยสมรู้ของผู้เอาประกันภัย
2. การเปลื่ยนแปลงเจ้าของโดยผู้เอาประกันภัยไม่แจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
ขั้นตอนการแจ้งทำประกันภัยสุนัข
1. ลูกค้านำสุนัขเข้ารับการตรวจสุขภาพ และฝังไมโครชิพ ตามคลีนิคหรือโรงพยาบาลสัตว์
2. ผู้ขอเอาประกัน กรอกเอกสารในใบคำขอทำประกันภัยสุนัข และใบรับรองสุขภาพ ยื่นต่อสัตวแพทย์ เพื่อรับการตรวจสุขภาพและให้คำรับรองผลการตรวจสุขภาพ
3. สัตว์แพทย์เจาะเลือดสุนัข ส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการในรายการตรวจต่อไปนี้
3.1.CBC
3.2. Blood Parasite
4. ผู้ขอเอาประกันภัยสุนัข นำส่งเอกสารต่อไปนี้
4.1. ใบคำขอการทำประกันภัยสุนัข
4.2. ใบรับรองการตรวจสุขภาพสุนัข
4.3. สำเนาใบรับรองการทำวัคซีนสุนัข
4.4. สำเนาหลักฐานการทำไมโครชิพในสุนัข
4.5. ใบรายงานผลการตรวจเลือดสุนัข
4.6. สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย / เจ้าของสุนัข
4.7. ใบรับรองสายพันธุ์ (Pedigree) ถ้ามี
5. บริษัทฯ แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติการรับทำประกันภัยสุนัข แก่ผู้ขอเอาประกันภัยสุนัขรับทราบ
6. ผู้ขอเอาประกันภัยสุนัข ชำระเบื้ยประกันภัย ให้แก่บริษัทฯ
7. บริษัทฯ ออกกรมธรรม์ ประกันภัยสุนัข ให้แก่ผู้เอาประกัน โดยส่งถึงผู้เอาประกันโดยตรง / หรือตัวแทนของบริษัทฯ


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Mister Dog Club มิสเตอร์ด็อกคลับ The Most Professional pets relocator in Thailand Email: Misterdogclub@gmail.com